February 2010

video

23. february 2010 at 14:49

sice to je staré, le je tam kousek ukát¨zaného jak mělí nehodu, málem sjem u toho brečela jak želva, bo Kuyhyuna mám nejraděju z SUJU, když sjem četla,že měl nehodu, dost mě to vzalo. ještě že už je v pořádku a je na živu.

drsný videoklip

23. february 2010 at 14:39

infa zde

23. february 2010 at 14:35

tak infa o členech SUJU jsem sehnala ZDE!!!, je to moc fajn blog, tak když tak kukněte


SUJU info o členech - CHO KYUHYUN♥

23. february 2010 at 14:34 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/

Kyuhyun
Narozen:3.2.1988, Jižní Korea
Povolání: zpěvák, tanečník
Po nehodě, která se udála 19.4.2007, byl na čas němý jako důsledek šoku.
Skutečné jméno: 조규현 Cho Kyuhyun
Stage Name : 규현 Kyuhyun Stage Jméno: 규현 Kyuhyun
Chinese Name : 奎賢 Kui Xian Čínština Jméno:奎贤Kui Xian
Date of Birth : February 3, 1988 Datum narození: 3.února 1988
Height : 180 cm Výška: 180 cm
Casting : Chin Chin Singing Competition, 3rd place Casting: Chin Chin pěvecké soutěže, 3. místo
First Appearance : "New Single Jacket Photoshoot" - news on television. První setkání: "Nový singl Jacket Photoshoot" - novinky v televizi.
Trivia Fact : Kyuhyun was added to Super Junior right before their 200th day Anniversary. Drobnosti Fakta: Kyuhyun byl přidán do Super Junior přímo před jejich den 200. výročí. On June 15, 2006 a few Super Junior members were SS501 Youngstreet guests and said that Kyuhyun cooks tasteless ramen. Dne 15.června 2006 několik Super Junior členové byli SS501 Youngstreet hosty a uvedl, že Kyuhyun kuchaři chuti ramen. Kyuhyun is very smart and he is currently majoring in Music in college. Kyuhyun je velmi chytrý a on je v současné době v hudební obor na vysoké škole.
Reasons to Love Him : THIS BOY HAS THE VOICE OF A GOD. Důvody k Love Him: TOTO kluk má hlas Boha. Seriously, his voice is deep and low and beautiful. Vážně, jeho hlas je hluboká a nízká a krásná. Other than that, his online replies to fans are hilarious - when people mock him, Kyuhyun always replies with some witty remark that make you speechless ^^ He was involved in a car accident with Eeteuk, Shindong and Eunhyuk on April 19, 2007; out of all of them, he was hurt the most and was discharged on July 5 of the same year. Jiné než to, že jeho odpovědi na on-line fanoušci jsou legrační - když lidé mu posmívat, Kyuhyun odpovědi vždy s nějakým vtipným poznámka, že vás němý ^ Podílel se na dopravní nehodě s Eeteuk, Shindong a Eunhyuk dne 19. duben 2007; ven všechny z nich byl zraněn nejvíce a byl propuštěn na 5. července téhož roku. He was still recovering when Super Junior released their second album but he worked (and always works) very hard for the band. On byl stále zotavuje Super Junior, kdy vydali své druhé album, ale pracoval (a stále pracuje) velmi těžké pro kapelu


SUJU info o členech - KIM KIBUM

23. february 2010 at 14:32 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Kim Kibum
Narozen: 28.8.1987, Jižní Korea
Povolání:zpěvák, herec, model, tanečník
Výška: 179 cm
Váha: 58 kg

Skutečné jméno: Kim 김기범 Kibum
Stage Name : 기범 Kibum Stage Jméno: 기범 Kibum
Chinese Name : 基范 Qi Fan Čínština Jméno:基范Fan Qi
Date of Birth : August 21, 1987 Datum narození: 21.srpna 1987
Height : 177 cm Výška: 177 cm
Hobbies : practicing singing, practicing facial expressions Záliby: zpěv cvičit, cvičit mimiku obličeje
Casting : Starlight Casting System 2002 Casting: Starlight Casting systému 2002
First Appearance : April 2004, KBS "April Kiss" TV Series První setkání: duben 2004, KBS "Duben Kiss" TV seriál
Member Since : the beginning. Členem od: začátku.
Trivia Fact : Nicknamed "Snow White" by Kim Heechul. Drobnosti Fakta: Přezdíval "Snow White" Kim Heechul. He used to live with Heechul and Han Geng in a separate dorm from the other members. Byl zvyklý žít s Heechul a Han Geng v samostatné koleji od ostatních členů.
Reasons to Love Him : Besides his smile, I can't really think of much. Důvody k Love Him: Kromě jeho úsměv, nemohu si opravdu hodně. Personally, I think he is a bit lacking in the singing department, and he was left out of a majority of songs in the second album, possibly because of his busy schedule with dramas. Osobně si myslím, že je trochu chybí zpěv oddělení, a on byl vynechán většiny písní ve druhém albu, možná proto, že jeho nabitém programu se dramata. Kibum is not very active on shows either, usually just sit quietly by himself. Kibum není moc aktivní na obou vyplývá, obvykle jen tiše sedět sám.

SUJU info o členech - RYEOWOOK

23. february 2010 at 14:31 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Ryeowook
Narozen:21.6.1987, Jižní Korea
Povolání: zpěvák, tanečník, herec

Skutečné jméno: Kim 김려욱 Ryeowook
Stage Name : 려욱 Ryeowook Stage Jméno: 려욱 Ryeowook
Chinese Name : 麗旭 Li Xu Čínština Jméno:丽旭Li Xu
Date of Birth : June 21, 1987 Datum narození: 21.června 1987
Height : 173 cm Výška: 173 cm
Hobbies : singing, composing music Záliby: zpěv, skládání hudby
Casting : CMB Youth ChinChin Festival Popular Reward 2004 Casting: CMB mládeže ChinChin festival Populární Reward 2004
First Appearance : June 2004, MBC "Starry Night" Contest 1st Place První setkání: červen 2004, MBC "Starry Night" Contest 1. místo
Trivia Fact : Ryeowook was the last member to join Super Junior and replaced a former member, he wasn't trained for long. Drobnosti Fakta: Ryeowook byl posledním členem se připojit Super Junior a nahrazen bývalým členem byl vyškolen ne na dlouho. He was a member of SES 5th Official Fanclub. Byl členem SES 5. Oficiální fanklub. On February 2006 Ryeowook lost a shoe on stage while performing but he did not panic, he merely waited for the right time to pick it up. V únoru 2006 Ryeowook ztratil boty na pódiu při plnění, ale neudělal to panice, on jen čekal na ten správný čas si ji vyzvednout. Very professional. Velmi profesionální. Ryeowook loves ice cream and free make-up samples (wtf…). Ryeowook miluje zmrzlinu a bez make-up vzorků (wtf ...).
Reasons to Love Him : Ryeowook is the biggest nerd. Důvody k Love Him: Ryeowook je největší blbeček. He reminds me of an alien ^.^ Ryeowook has a gorgeous voice, too. Připomíná mi cizí ^. ^ Ryeowook má nádherný hlas, taky. He doesn't get much screentime since he doesn't do much other than singing, but he is an adorable character. Nemá moc screentime protože se toho moc nedělá kromě zpívání, ale je rozkošný charakter.

SUJU info o členech - Choi Si Won

23. february 2010 at 14:29 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Choi Si Won
Narozen:10.2.1987, Jižní Korea
Povolání: zpěvák, model, tanečník, herec
Jazyky: korejsky, čínsky, anglicky
Přezdívka: Simba (od Heechula); ostatní členové vtipkují, že má úsměv jako Joker z Batmana a také mu přezdívají "kůň" pro jeho vzhled a výšku
Koníčky:tanec, sledování filmů, Taekwondo, hraní na bicí a hry na počítači
Hudební nástroje: klavír, bicí

Real Name: Choi 최시원 Siwon
Stage Name : 시원 Siwon (official) | Shiwon (unofficial) Stage Jméno: 시원 Siwon (oficiální) | Shiwon (neoficiální)
Chinese Name : 始源 Shi Yuan Čínština Jméno:始源Shi Yuan
Date of Birth : February 10, 1987 | Real: April 7, 1986 Datum narození: 10. února 1987 | Real: 7.dubna 1986
Height : 183 cm Výška: 183 cm
Hobbies : singing, dancing, watching movies, Taekwondo, Chinese (language), playing drums Záliby: zpěv, tanec, sledování filmů, taekwondo, čínština (jazyk), hraje na bicí
Casting : Starlight Casting System 2003 Casting: Starlight Casting System 2003
First Appearance : October 2003, DANA MV "WHAT IS LOVE" První setkání: říjen 2003, DANA MV "What Is Love"
Trivia Fact : Often refered to as the horse, due to his long limbs. Fakt drobnosti: Často jen kůň, vzhledem k jeho dlouhé končetiny. Nicknamed "Simba" by Kim Heechul. Přezdívaný "Simba" Kim Heechul. Siwon learnt Chinese to act in a drama; he talks to Han Geng in Chinese, whereas the latter replies in Korean to practice their skills. Siwon naučili jednat v čínské drama, mluví s Han Geng v čínštině, zatímco ve druhém odpovědi v korejské praktikovat své dovednosti.
Reasons to Love Him : Siwon is a very devoted Christian and constantly tries to convert Heechul. Důvody k Love Him: Siwon je velmi oddaný křesťan a neustále se snaží převést Heechul. He is the nicest person in SJ, never making fun or embarrassing anyone else. Je nejhezčí osobu SJ, nikdy legraci, nebo trapné někoho jiného. He is known for his dimples when he smiles (my friend faints every time she sees it). On je známý pro jeho dolíčky ve tvářích, když se usmívá (můj přítel omdlévá pokaždé, když to vidí). Siwon has exaggerated hand emotions, and he tends to touch people a LOT. Siwon má přehnané emoce ruku, a on má tendenci dotýkat lidí LOT. I'm not a huge fan of Siwon, but he is definitely a gentleman (he was voted #1 most marriageable celebrities by mothers) Nejsem velkým fanouškem Siwon, ale on je určitě gentleman (byl zvolen # 1 nejvíce k uzavření manželství, celebrit od matky)

SUJU info o členech - DONGHAE

23. february 2010 at 14:26 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Donghae
Narozen:15.10.1986, Jižní Korea
Povolání: zpěvák, tanečník, herec

Skutečné jméno: 이동해 Lee Donghae
Stage Name : 동해 Donghae Stage Jméno: 동해 Donghae
Chinese Name : 東海 Dong Hai Čínština Jméno:东海Dong Hai
Date of Birth : October 15, 1986 Datum narození: 15.října 1986
Height : 175 cm Výška: 175 cm
Hobbies : dancing, sport, singing, watching movies Záliby: tanec, sport, zpěv, sledování filmů
Casting : 3rd SM Youth Best Selection Best Outward Appearance 1st place, Wholeness Compensation 2001 Casting: 3. SM mládeže Best Selection Best vnější vzhled 1. místo, Wholeness Odškodnění 2001
First Appearance : November 2005, SBS "Shin DongYop's There Is There Isn't" panel První setkání: listopad 2005, SBS "Shin DongYop to There Is There Is ne" panel
Member Since: the beginning. Členem od: začátku.
Trivia Fact : Nicknamed "Pinocchio" by Kim Heechul. Drobnosti Fakta: Přezdíval "Pinocchio" by Kim Heechul. He loves Christmas. Miluje Vánoce. He comes from the same hometown (JunNam) as Yunho of DBSK and the two are very good friends. Pochází ze stejného města (JunNam) jako Yunho o DBSK a oba jsou velmi dobří přátelé. One of his nicknames is 동해바다 Donghae Bada (Bada means Sea). Jeden z jeho přezdívek je 동해 바다 Donghae Bada (Bada znamená moře). He wants to get married at the age of 32. Chce se vdát ve věku 32. Donghae is scared of ghosts. Donghae se bojí duchů.
Reasons to Love Him : Donghae LOVES to touch people, well, at least the members. Důvody k Love Him: Donghae LÁSKY dotknout lidí, dobře, alespoň členů. In general, he is like a little boy. Obecně lze říci, že je jako malý kluk. Kyuhyun said that Donghae is five-year-old. Kyuhyun Donghae řekl, že je o pět-rok-starý. He is good friends with Eunhyuk - he constantly tease and abuse Eunhyuk and Hyuk just takes it, making Donghae does it even more. On je dobří přátelé s Eunhyuk - se stále dráždit a zneužívání Eunhyuk a Hyuk bere jen to, Donghae dělat to dokonce více. Donghae is a very good dancer, second only to Eunhyuk. Donghae je velmi dobrý tanečník, druhá pouze Eunhyuk.SUJU info o členech - EUHYUK

23. february 2010 at 14:24 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Eunhyuk
Pravé jméno: Lee Hyukjae
Narozen: 4.4.1986, Jižní Korea
Povolání:zpěvák, tanečník, moderátor, dj, herec
Výška: 177 cm
Váha: 58 kg

Skutečné jméno: 이혁재 Lee Hyukjae
Stage Name : 은혁 Eunhyuk Stage Jméno: 은혁 Eunhyuk
Chinese Name : 恩赫 En He Čínština Jméno:恩赫En On
Date of Birth : April 4, 1986 Datum narození: 4.dubna 1986
Height : 174 cm Výška: 174 cm
Hobbies : dancing (modern jazz), sport, listening to music Záliby: tanec (moderní jazz), sport, poslech hudby
Casting : Starlight Casting System 2000 Casting: Starlight Casting System 2000
First Appearance : 2000 Goyangsi Youth Dance Business Contest Gold Statue První setkání: 2000 Goyangsi mládeže Obchodní Dance Contest Gold Statue
Trivia Fact : Eunhyuk's full real name is also the name of a famous Korean comedian, therefore SM Entertainment thought it would be best for him to have a stage name. Drobnosti Fakta: Eunhyuk plné skutečné jméno je také jméno slavného korejského komik, tedy SM Entertainment myslel, že to bude nejlepší pro něj mají umělecké jméno. Eunhyuk is close friends with Kim Junsu (Xiah) of DBSK. Eunhyuk je blízcí přátelé s Kim Junsu (Xiah) ze DBSK. Said to be dirtiest member of the group (as in 'not clean'). Říká, že je nejšpinavější členem skupiny (jak v 'není čisté'). Had several "porn" scandals ^^ Měl několik "porno" skandály ^
Reasons to Love Him : This can get me go on forever. Důvody To Love Him: To je mi trvat věčně. Eunhyuk is definitely one of my favorites in Super Junior (I laugh every time I hear his name, lol). Eunhyuk je určitě jeden z mých nejoblíbenějších v Super Junior (já se směju pokaždé, když jsem slyšel jeho jméno, lol). Eunhyuk is extremely talented in rapping and dancing - not joking, he is the best rapper and dancer in SJ. Eunhyuk je velmi talentovaný v rapu a tancem - si srandu, že je nejlepší rapper a tanečník v SJ. He is probably the member most made fun of, mostly because he is very gullible. On je pravděpodobně nejvíce členem dělal legraci, hlavně proto, že je velmi naivní. He is abused constantly, and the response is always a big silly smile. On je zneužíváno neustále, a odpověď je vždy velký hloupý úsměv. Eunhyuk refers to himself as Jewel Handsome Guy, and when he smiles, his gum shows entirely. Eunhyuk se odkazuje na sebe jako klenot Handsome Guy, a když se usměje, jeho guma ukazuje úplně. In Episode 8 of Explorers of the Human Body, the group's mission is to collect natural tears out of sadness. V Episode 8 Průzkumníci z lidského těla, skupiny posláním je shromažďovat z přirozené slzy smutku. Eunhyuk and Ryeowook were tricked by the group and cried because of a fake drama of breakup. Eunhyuk a Ryeowook byli podvedeni skupinou a plakal kvůli falešné drama rozchodu. It was the sweetest thing ever. Byl to ten nejsladší věc vůbec.


SUJU info o členech - SUNG MIN

23. february 2010 at 14:21 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Sungmin
Narozen:1.1.1986, Jižní Korea
Povolání: zpěvák, herec, tanečník, dj
Hudební nástroje: klavír, bicí, kytara
Výška: 175 cm
Váha: 57 kg


Skutečné jméno: 이성민 Lee Sungmin
Stage Name : 성민 Sungmin Stage Jméno: 성민 Sungmin
Chinese Name : 成敏 Cheng Min Čínština Jméno:成敏Cheng Min
Date of Birth : January 1, 1986 Datum narození: 1.ledna 1986
Height : 175 cm Výška: 175 cm
Hobbies : Chinese martial arts, watching movies, playing musical instruments Záliby: čínská bojová umění, sledování filmů, hra na hudební nástroje
Casting : 1st SM Youth Best Selection Best Outward Appearance 1st place 2001 Casting: 1. SM mládeže Best Selection Best vnější vzhled 1. místo 2001
First Appearance : August 2005, MBC "Sea of sisters" První setkání: srpen 2005, MBC "Sea of sestry"
Trivia Fact : He is very precise when cooking. Drobnosti Fakt: Je velmi přesný při vaření. Despite Sungmin's natural love for 단호박 danhobak (sweet pumpkin), he is often linked to pumpkins because of a line he had to recite in MBC Drama "Sea of sisters". Přes přírodní láska Sungmin pro 단호박 danhobak (sladké dýně), on je často spojena s dýní, protože linie musel recitovat v MBC Drama "Moře sestry". Appointed to be the member who would definitely get caught while two-timing his girlfriend. Má být jmenován člen, který by se určitě chytí, zatímco dva-načasování jeho přítelkyně. Sungmin can do nunchucks (I have no idea what that is…). Sungmin udělat nunchucks (nemám tušení, o čem to je ...).
Reasons to Love Him : Sungmin loves, as in LOVES, pink things. Důvody k Love Him: Sungmin miluje, stejně jako v LÁSKY, růžové věci. His entire closet is 90% pink; his cellphone is pink; his pens are pink. Celá jeho skříň je 90% růžová, jeho mobil je růžová, jeho pera jsou růžové. It's kind of sickening ^^ He's very vain and manipulative about his cute image. Je to tak trochu nechutný ^ ^ Je to velmi marné a manipulativní o jeho cute image. But don't be fooled by the cute innocent image, Sungmin knows martial art and plays guitar. Ale nenechte se zmást tím, roztomilý nevinný obraz, Sungmin ví, bojové umění a hraje na kytaru. He is one of the better singers, although all my friends think his voice is kind of homosexual sounding (which is it, but it's good nevertheless). On je jeden z lepších zpěváků, i když všichni moji přátelé, že jeho hlas je v jistém smyslu homosexuální zvuku (což je, ale přesto je to dobrá).

SUJU info o členech - SHIN DONG

23. february 2010 at 14:19 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Shindong
Pravé jméno: Shin Donghee
Narozen:28.9.1985, Jižní Korea
Povolání:herec, zpěvák, tanečník, moderátor
Skutečné jméno: 신동희 Shin Donghee
Stage Name : 신동 Shindong Stage Jméno: 신동 Shindong
Chinese Name : 申東 Shen Dong Čínština Jméno:申东Dong Shen
Date of Birth : September 28, 1985 Datum narození: 28.září 1985
Height : 178 cm Výška: 178 cm
Hobbies : watching comic movies, gag, dancing Záliby: sledování komické filmy, roubík, tanec
Casting : 9th SM Youth Best Selection Best Comedian 1st place, Wholeness Compensation 2005 Odlévání: 9. SM mládeže Best Selection Best Bavič 1. místo, Wholeness Odškodnění 2005
First Appearance : July 2002, Goyangsi Yout Dance Part Daesang/Compensation První setkání: červenec 2002, Goyangsi Tvůj Dance Část Daesang / Odškodnění
Trivia Fact : Confessed that he cheated on his girlfriend. Drobnosti Fakta: přiznal, že podváděl svou přítelkyni. Out of all the Super Junior members, he had his first kiss first. Ze všech členů Super Junior, on měl jeho první polibek, jako první. Said to be second dirtiest member of the group (as in 'not clean'); in one of Super Junior's shower competitions he took only 27 seconds, breaking Shiwon's record of 30 seconds. Říká, že je druhá nejšpinavější členem skupiny (jak v 'není čisté'); v jedné ze Super Junior se sprchou soutěží vzal jen 27 sekund, lámání Shiwon rekord o 30 sekund.
Reasons to Love Him : Everyone judges looks, so the first reaction is always WHY IS THERE A FAT GUY?! Důvody k Love Him: Všichni soudci vypadá, takže první reakce je vždy Proč je FAT GUY?! But once you look past his body size, Shindong is the cutest thing ever. Ale jakmile se podíváte kolem jeho tělesné velikosti, Shindong se nejroztomilejší věc vůbec. Shindong does the best (in the whole wide world) comedy dances (if you don't believe, go youtube Super Junior - Miracle Performance and watch his solo dance in the middle, it'll make you literally ROFL). Shindong to nejlepší (na celém širém světě) komedie tance (pokud nevěříte, jděte youtube Super Junior - Miracle Výkon a sledovat jeho sólový tanec ve středu, tak to vás doslova ROFL). Shindong is like a human-size teddy bear who has an adorable friendship with Sungmin (Sungmin makes him food, and they hang out all the time). Shindong je jako člověk-velikost medvídka, který má roztomilou přátelství s Sungmin (Sungmin z něj dělá jídlo, a oni zavěsit na celý úvazek). He is also talented at dancing, and he took a big part in Don't Don's choreography and member arrangement. On je také talent na tanec, a on vzal velkou roli v Don't Don choreografie a členem uspořádání. Shindong is someone who will shine everywhere, with or without SJ. Shindong je někdo, kdo bude svítit všude, s nebo bez SJ.


SUJU info o členech - KANG IN

23. february 2010 at 14:17 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/

Kang In
Pravé jmnéno: Kim Youngwoon
Narozen:17.1.1985, Jižní Korea
Povolání:zpěvák, tanečník, herec, moderátor, dj
Výška: 180 cm
Váha: 70 kg

Skutečné jméno: Kim 김영운 Youngwoon
Stage Name : 강인 Kangin Stage Jméno: 강인 Kangin
Chinese Name : 強仁 Qiang Ren Čínština Jméno:强仁Qiang Ren
Date of Birth : January 17, 1985 Datum narození: 17.ledna 1985
Height : 180 cm Height: 180 cm
Hobbies : watching movies, singing, sport (martial arts), swimming Koníčky: sledování filmů, zpěv, sport (bojové sporty), koupání
Casting : 4th SM Youth Best Selection Best Outward Appearance 1st place 2002 Casting: 4. SM mládeže Best Selection Best vnější vzhled 1. místo 2002
First Appearance : May 2002, SBS "A Man And A Woman" První setkání: květen 2002, SBS "A Man And Woman"
Trivia Fact : Said to be the scariest member of Super Junior. Drobnosti Fakta: prý nejstrašidelnější člen Super Junior. Was voted 10th most marriable guy in Korea by mothers (why? they said it's because of his capacity to keep house, is able to do the chores) Byl zvolen 10. nejvíce marriable chlapík v Koreji matky (proč? Řekli, že to proto, že jeho schopnosti udržet domu, co je schopen dělat domácí práce)
Reasons to Love Him : I have never seen Kangin completely serious about anything. Důvody k Love Him: Nikdy jsem neviděl Kangin zcela vážně o ničem. My friend refers to him as "small head boy," since his head is comparably smaller than the rest of his body. Můj přítel se odkazuje na něj jako "malou hlavu chlapec," protože jeho hlava je srovnatelně nižší než zbytek jeho těla. Kangin seems to have the mental status of a 10 year-old boy. Kangin Zdá se, že duševní stav-10 roky starý chlapec. He thinks of himself as Korea's #1 handsome guy. Myslí si o sobě jako # 1 Korea pohledný chlap. Once on Star Golden Bell, he said that every morning he looks into the mirror and sees his handsome face and has to call home to thank him mother (=_=;;;). Jednou na Star Golden Bell, řekl, že každé ráno se podívá do zrcadla a vidí svou hezkou tvář a zavolat domů, aby mu poděkoval matce (=_=;;;). However, below the playful exterior, Kangin is a sweet and caring individual. Nicméně, pod hravý exteriér, Kangin je sladká a individuální péče. If we can refer to Leeteuk as the mother of SJ, then Kangin is the father. Dokážeme-li odkazovat na Leeteuk jako matka SJ, pak Kangin je otec. He never denies responsibility and always care for the other members. Nikdy popírá odpovědnost a vždy péče o další členy. And just look at him…isn't he sexy? A jen se na něho ... není to sexy? He's NOT stick skinny like the rest of them (except Shindong, of course), and is just really…really…hot. On není hůl hubená jako zbytek z nich (kromě Shindong, samozřejmě), a je jen opravdu ... opravdu ... horko.

SUJU info o členech - YESUNG

23. february 2010 at 14:15 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Yesung
Pravé jmnéno: Kim Jongwoon
Narozen:24.8.1984, Jižní Korea
Povolání:zpěvák, tanečník, herec, dj

Skutečné jméno: Kim 김종운 Jongwoon
Stage Name : 예성 Yesung Stage Jméno: 예성 Yesung
Chinese Name : 艺声 Yi Sheng Čínština Jméno:艺声Yi Sheng
Date of Birth : August 24, 1984 Datum narození: 24.srpna 1984
Height : 178 cm Výška: 178 cm
Hobbies : singing, listening to music, sport, reading, watching movies Záliby: zpěv, poslech hudby, sportu, čtení, sledování filmů
Casting : Starlight Casting System 2001 Casting: Starlight Casting systému 2001
First Appearance : November 1999, Chunan Gayoje Gold Statue První setkání: listopad 1999, Chunan Gayoje Gold Statue
Trivia Fact : Yesung is Catholic and can't even drink one bottle of alcohol. Drobnosti Fakt: Yesung je katolík, a nemůže ani pít jednu láhev alkoholu.
Reasons to Love Him : While having the biggest head and smallest hands (lol) in the group, Yesung is one of the best vocals. Důvody k Love Him: I když má největší hlavu a ruce nejmenší (lol), ve skupině, Yesung je jeden z nejlepších vokály. Until recently, not many people knew about him because he didn't go on shows as much as the other members (*cough HEECHUL cough*) did. Až donedávna málokdo věděl o něm, protože nešla na výstavách, stejně jako ostatní členové (* kašel Heechul kašle *) udělal. Yesung is an unforgettable character whose every word will make you laugh. Yesung je nezapomenutelný charakter, jehož každé slovo, které vás rozesměje. He tends to hug the other members after embarrassing himself in shows. On má tendenci obejmout ostatní členové po trapné se v show. Yesung refuses to wear revealing clothing because of his Jeju-Island-shape birthmark on his stomach. Yesung odmítá nosit oblečení odhalující protože jeho Jeju-Island-tvar mateřské znaménko na břiše. But despite all the fail he is, GOD THAT VOICE. Ale přes všechna selhání, že je Bůh ten hlas.

SUJU info o členech - HAN GENG

23. february 2010 at 14:13 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Han Geng
Narozen:9.2.1984, Čína
Povolání:zpěvák, tanečník, příležitostný herec a model
Zajímavost: spolu se Sungminem předvádějí během vystoupení bojové umění; byl vybrán jako jeden z nosičů pochodně na Olympijských hrách 2008 v Číně
Koníčky:tradiční čínské tance, balet, hraní počítačových her
Výška: 181 cm
Váha: 66 kg


Skutečné jméno:韩庚Han Geng
Stage Name : 한경 Hankyung Stage Jméno: 한경 Hankyung
Chinese Name : 韓庚 Han Geng Čínština Jméno:韩庚Han Geng
Date of Birth : February 9, 1984 Datum narození: 9.února 1984
Height : 181 cm Výška: 181 cm
Hobbies : Chinese Traditional Ballet, ballet, computer games Záliby: čínské tradiční balet, balet, počítačové hry
Casting : HOT CHINA Audition Casting 2001 Casting: HOT CHINA Audition 2001 Casting
First Appearance : May 2005, Fashion Show F/W general idea by Bum Suk První setkání: květen 2005, Módní přehlídka F / W obecnou představu o Bum Suk
Trivia Fact : Hankyung is the only non-Korean Super Junior member (he is Chinese). Drobnosti Fakt: Hankyung je jediný non-Korean Super Junior člen (on je Číňan). He can understand and speak Korean well, but he pretends not to understand when other members criticize him. Dokáže porozumět a mluvit korejská dobře, ale on se tváří, že vědí, kdy ostatní členové ho kritizovat. Sometimes he isn't able to appear on certain Korean shows due to problems with his VISA. Někdy se není schopen objevit na některých korejských ukazuje kvůli problémům s jeho VISA. He used to live with Heechul and Kibum in a separate dorm from the other members. Byl zvyklý žít s Heechul a Kibum v samostatné koleji od ostatních členů. On Hello Chat he was asked what the time he felt the happiest on stage was, he answered "SBS Inkigayo's first performance" (their official debut performance); on the same program they asked him who the scariest member of Super Junior is, and he said it is Kangin. Dobrý den, na chatu byl požádán, co době cítil nejšťastnější na jevišti byl, odpověděl "SBS Inkigayo první výkonnosti" (jejich oficiální debut výkonnosti), na stejném programu se ho ptali, kdo nejstrašidelnější člen Super Junior je, a on řekl, že je Kangin. Hankyung also said the member he is most thankful to is Siwon. Hankyung také řekl, že člen je nejvíce vděčný, že je Siwon.
Reasons to Love Him : Hankyung is just a sweet adorable gentleman. Důvody k Love Him: Hankyung je jen sladký roztomilý gentleman. He is extremely trusting and sometime gets taken advantage of (*cough* mostly by Heechul). On je velmi důvěřivý a někdy dostane využil (* * kašel většinou Heechul). He is often made fun of because of his Korean stutters and mispronunciations (okay, it's mainly Heechul who makes fun of him). On je často dělal legraci kvůli jeho korejských koktá a nesprávné výslovnosti (jo, je to hlavně Heechul kdo dělá legraci z něho). Hankyung's Chinese traditional dancing is at its best. Hankyung čínské tradiční tance je v tom nejlepším. While some people say that he is a really good dancer as well, I only agree half-heartedly. Zatímco někteří lidé říkají, že je opravdu dobrý tanečník jako dobře, jsem jen polovina-bezvýhradně souhlasit. Hankyung is the model son that every parent wants - he mails back all his income, calls them often, and talks about them all the time. Hankyung je model syna, aby každý rodič chce - on maily zpět všechny své příjmy, často jim říká, a mluví o nich pořád. Hankyung is the Chinese teacher in SJ, especially with the debut of SJ-M. Hankyung je čínský učitel v SJ, zejména s debutem SJ-M.

SUJU info o členech - KIM HEECHUL

23. february 2010 at 14:09 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/
Kim Heechul
Narozen:10.7.1983, Jižní Korea
Povolání:zpěvák, herec, model a moderátor
Přezdívka: "Cinderella" (Popelka)
Výška: 179 cm
Váha: 60 kg
Koníčky: psaní pohádek, počítače a čtení

Skutečné jméno: Kim 김희철 Heechul
Stage Name : 희철 Heechul Stage Jméno: 희철 Heechul
Chinese Name : 希澈 Xi Che Čínština Jméno:希澈Xi Che
Date of Birth : July 10, 1983 Datum narození: 10.července 1983
Height : 178 cm Výška: 178 cm
Hobbies : writing poems, writing fairy tales, computer games, drawing comics Koníčky: psaní básní, psaní pohádek, počítačové hry, kreslení komiksů
Casting : Starlight Casting System 2002 Casting: Starlight Casting systému 2002
First Appearance : February 2005 KBS "Banolim 2″ První setkání: únor 2005 KBS "Banolim 2"
Trivia Fact : he is friends with The TRAX and used to share an apartment with Jay Kim (vocalist of The TRAX) and Lee Donghae. Drobnosti Fakt: on je s přáteli TRAX a použít sdílet byt s Jay Kim (zpěvák TRAX) a Lee Donghae. On The TRAX's album Jay Kim wrote "my girlfriend, rella Heechul" in the 'Thanks To' part. Na TRAX album Jay Kim napsal "moje přítelkyně, Heechul rella" v 'díky' část. He likes to assign Disney characters name to the other members, he calls himself " Cinderella ." He used to live with Hankyung and Kibum in a separate dorm from the other members. Rád přiřadit Disney znaků jména ostatních členů, sám se nazývá "Popelka." Byl zvyklý žít s Hankyung a Kibum v samostatné koleji od ostatních členů. He received a cat from fans, and named it HanJaeHeeBum, often referred to as Heebum. Získal kočka od fanoušků, a označil to za HanJaeHeeBum, často označován jako Heebum.
Reasons to Love Him : Heechul gives the image of a diva, a girly man diva ^^. Důvody k Love Him: Heechul dává obraz diva, holčičí muž diva ^. He is known for his witty, particular personality. Ten je známý svým vtipné, zvláštní osobnost. He chooses to wear horrible clothes; when he was younger people used to steal his clothes to wear so he just decided to start wearing clothes that no one else would. Ten se rozhodne nosit oblečení strašné, když byl mladší lidé využít ke krádeži svůj oděv tak se prostě rozhodli začít nosit oblečení, které by nikdo jiný. Heechul constantly makes fun of Hankyung's Korean. Heechul neustále dělá legraci z Hankyung v korejštině. He is very good at imitating famous singers, actors, and comedians. Je velmi dobrý v napodobování slavných zpěváků, herců a komiků. He has come to be known for his version of the Tell Me dance. On přišel být známý pro jeho verzi Tell Me tanec.

SUJU info o členech - LEETEUK

23. february 2010 at 14:04
Leeteuk (leader)
Pravé jméno: Park Jungsu
Narozen: 1.7.1983, Jižní Korea
Povolání: zpěvák,tanečník,moderátor,dj,příležitostný herec
Výška: 178 cm
Váha: 59 kg

Skutečné jméno: 박정수 Park Jungsu
Stage Name : 이특 Leeteuk (Official) | Eeteuk (Unofficial) Stage Jméno: 이특 Leeteuk (oficiální) | Eeteuk (Unofficial)
Chinese Name : 李特 Li Te Čínština Jméno:李特Li Te
Date of Birth : July 1, 1983 Datum narození: 1.července 1983
Height : 176 cm Výška: 176 cm
Hobbies : piano, composing music, listening to music, singing, going online Záliby: klavír, komponování hudby, poslouchání hudby, zpěvu, bude on-line
Casting : Starlight Casting System 2000 Casting: Starlight System 2000 Casting
First Appearance : 2000 MBC "All About Eve" První setkání: 2000 MBC "Vše o Evě"
Jobs : Daily radio show (Sukira Kiss the Radio) cohost with Eunhyuk, MC of Love Fighter (weekly). Zaměstnání: Denní radio show (Sukira Kiss Radio) cohost s Eunhyuk, MC lásky Fighter (týdenní). Used to be Mnet M!Countdown MC. Býval Mnet M! Countdown MC.
Trivia Fact : Leader of Super Junior; his name change from Park Jungsu to a stage name was explained on "Happy Together Friends" - he wanted a name like Kangta, Hyesung or Junjin, thus he decided to change his name to Leeteuk (or Eeteuk), which means "special", because he is a "special guy". Drobnosti Fakta: Vůdce Super Junior, jeho změna názvu z Park Jungsu do umělecké jméno bylo vysvětleno na "Happy Together Friends" - chtěl jméno jako Kangta, Hyesung nebo Junjin, tak se rozhodl změnit svůj název na Leeteuk (nebo Eeteuk ), což znamená "speciální", protože on je "zvláštní chlap". Rumours had it that Park Jungsu had a crush on Jang Nara for three years, but it was proven to be fake. Zvěsti, že se park Jungsu měl zamilovanost do Jang Nara za tři roky, ale bylo prokázáno, že být falešný. He has MCed for M!Countdown with Kangin and Shindong. Má MCed pro M! Countdown s Kangin a Shindong. Said to be the member with the most interest in the opposite sex . Řekl, aby byl člen s největší zájem o opačné pohlaví. Leeteuk got lasik (laser eye surgery), now he wears lensless glasses for fashion. Leeteuk dostal LASIK (Laser Eye Surgery), teď se nosí brýle lensless módy.
Reasons to Love Him : Even though he is the oldest, Leeteuk always has a cute image. Důvody k Love Him: I když je nejstarší, Leeteuk vždy hezký obrázek. He commonly refers to himself as "Teukie Teukie Euuteukee" or Special Special Leeteuk. Ten obyčejně se odkazuje na sebe jako "Teukie Teukie Euuteukee" nebo Special Special Leeteuk. On the surface, Leeteuk is constantly abused by the other members, and he never defend himself, however, he really takes care of all the members and always watch out for everyone else before thinking about himself. Na povrchu je Leeteuk neustále zneužívána ostatních členů, a nikdy bránit, ale opravdu se postará o všechny členy a vždy pozor na ostatní, než myslet na sebe. He is very concerned about the way he looks and very conscious of his fans' expectations and views of him, and he always tries his hardest to meet those expectations. On je velmi znepokojen, jak to vypadá velmi dobře vědoma a očekávání svých fanoušků 'a pohledy na něj, a on se vždy snaží své nejtěžší ke splnění těchto očekávání. A lot of the time, Leeteuk will overexert himself and get sick because he's too busy taking care of everyone else to mind his own health. Hodně času, bude Leeteuk přepínat sám a zle, protože je příliš zaneprázdněn péčí o všechny ostatní na mysli své vlastní zdraví.
zdroje : ZDE a ZDE!!!

SUJU informace

23. february 2010 at 14:00 | http://asiandream.blogz.cz/asian-music/super-junior/

Super Juniorskládá se z 13 členů. Její začátek se datuje do roku 2005, takže se jedná o poměrně novou skupinu, přesto ale už brzy dosáhli tihle kluci značnýho úspěchu. Jejich debut byl 6.11.2005 (v tu dobu tedy ještě jen s 12 členy) s písní "TWINS (Knock Out)". Hodně z nich se angažuje i jak v hereckým prostředí, tak i v modelingu (jako např. Choi Si Won-jeden z nejžádanějších modelů )……..jediným původem čínským členem je Han Geng. Kromě toho, že jsou samozřejmě skvělí zpěváci, jejich taneční schopnosti nejsou o nic méně zanedbatelné…….a kluci na sobě skutečně dřou, takže se dále zlepšují

Rozdělení skupin :
1. Super Junior K.R.Y. ( Kyuhyun, Ryeowook, Yesung) založena 5.11.2006
2. Super Junior T (Leeteuk, Kang-In, Heechul, Shindong, Sungmin, Eunhyun) založena v únoru 2007
3. Super Junior M (Han Geng, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kyuhyun + dva nečlenové Henry a
Zhou MI) založena v říjnu 2007
4. Super Junior Happy (Leeteuk, Yesung ,Kang-In, Shindong, Sungmin a Eunhyuk) založena v červnu 2008

Nehoda SUJU:

Skupina dostávala čím dál větší ohlas nejen doma, ale také v ostatních zemích jako Japonsko, Čína, Thajsko či Taiwan. 19. dubna 2007 se 4 členové (Leeteuk, Shindong, Eunhyuk, Kyuhyun) dostali do dopravní nehody. Kyuhyun byl poraněn nejvíce-zlomený kyčel,žebra a řezné rány na obličeji(z nemocnice byl propuštěn až po 4 měsících). Leeteuk podstoupil úspěšnou opera kdymu ze zad odstranili skleněnou střepinu a celkově měl 170 stehů na jeho tváři a zádech.


SuJu jsou představitelé pop stylu…..v jejich písních se setkáme jak s rockem, tak i R&B a rap. Každá z podskupin se soustřeďuje na trochu odlišné hudební styly. Tihle kluci rádi mění
svoji image, a to především co se týče účesů…blond, hnědá, červená, fialová, zrz….krátký sestřih, dlouhé vlasy, vlnité, krátké, holt rádi experimentují

zdoj:ZDE!!!

suju2

22. february 2010 at 21:14

suju1

22. february 2010 at 21:07

suju colors

22. february 2010 at 12:59

sorry sorry answer

22. february 2010 at 12:29
upně klásný videokllip, co jsem od nich viděla, skouknětě a ohodnot te sami

Rye X Kuy

21. february 2010 at 17:41
jim to tam tak sluší


mix

21. february 2010 at 12:50 YOUTUBE MUSIC

sexy SUJU

21. february 2010 at 12:45
já jsme snich nemohla hlavně v tom výtahu take sexy pózy =D

SUJU

21. february 2010 at 12:39
tak u tohohle jsme se smala jak něco

diplomek od SB

20. february 2010 at 20:46
tak tohle je od moje new Sb. moc děkuju

SUJU - it"s you

20. february 2010 at 20:20 | youtube.com
to je tak dojemné,že někdy u toho bulím, jak želva X(
mají perfektní choreofrafii

2PM

20. february 2010 at 20:15 YOUTUBE MUSIC

shihee

20. february 2010 at 20:13 YOUTUBE MUSIC


THANKS..GOOD BYE